Hälsingerådet
Kontakta Hälsingerådet

Regeringen får inte lägga krokben för tillväxten

Med de kapacitetsproblem som finns på Ostkustbanan och Stambanan hotas persontrafiken på båda banorna. Undanträngning av den regionala persontrafiken på järnvägen får inte ske!

Det skulle innebära en tillbakagång för den samhällsutveckling som börjat utvecklas så lyckosamt tack vare tågtrafiken. Den ökade pendlingen betyder oerhört mycket för utvecklingen i Hälsingekommunerna, där stora omstruktureringar i basindustrin ägt rum under många år. För det stora flertalet är inte buss ett alternativ till tåget, utan alternativet blir sannolikt att flytta till storstäderna. Med minskade skatteintäkter för hälsingekommunerna som följd samt att företagen i kommunerna kan få svårt att rekrytera den kompetens som behövs. Det innebär också ytterligare tryck på storstadsregionerna med sina redan nu överhettade bostadsmarknader och överutnyttjade infrastruktur.

De senaste veckornas många inlägg om Trafikverkets kapacitetsutredning manifesterar den stora oro vi känner för utvecklingen i Hälsingland och för våra invånares möjligheter att bo kvar och bli fler. Det snäva sektorstänkandet i regeringens direktiv och Trafikverkets slutsatser gör oss bekymrade och oroliga. Regeringen måste inse att mer medel till infrastrukturen krävs för att klara Sverige nu och i framtiden. Kan insatserna inte direktfinansieras inom ramen för statsbudgeten bör lånefinansiering övervägas.

Trafiken på järnvägen norr om Gävle har utökats kraftigt under senare år. Så har också restiden mellan Stockholm och Sundsvall förlängts med en halvtimme sedan slutet av 90-talet. X-trafik har utvecklat en väl fungerande tågtrafik som binder samman och utvecklar utbildnings- och arbetsmarknadsområden inom länet och med angränsande län. Förra året kunde X-trafik räkna in nära 1 miljon resor på de egna tågen. Med länskortgiltighet på interregionala tåg har möjligheter till arbetspendling och tillgång till service utvecklats mycket kraftfullt.

Vi måste knyta samman och utveckla arbetsmarknadsregionerna, inte avveckla dem. Vi uppskattar att det dagligen görs cirka 20 000 pendlingar över kommungränserna i Hälsinglands kommuner. Till det kommer utbildningspendling. Likaså är godstrafiken viktig. Kapacitetsbristerna har förvärrats dramatiskt de senaste åren och är nu ett allvarligt hot mot konkurrenskraften i basindustrin och landets tillväxt.

Kapacitetsutredningen belyser det uppenbara faktum att järnvägsnätet från norra Sverige och genom Gävleborg är överbelastat. Vi uppmanar därför regeringen att ta helhetsgrepp, se möjligheterna och nyttja de förutsättningar som finns till exempel att via EU delfinansiera järnvägsutbyggnaden.

För Hälsingerådet den 3 april 2012

                

Marie Centerwall
Kommunstyrelsens ordförande
Bollnäs kommun

Roland Bäckman
Kommunstyrelsens ordförande
Ljusdals kommun

Yoomi Renström
Kommunstyrelsens ordförande
Ovanåkers kommun

Caroline Schmidt
Kommunstyrelsens ordförande
Hudiksvalls kommun

Monica Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Nordanstigs kommun

Sven-Erik Lindestam
Kommunstyrelsens ordförande
Söderhamns kommun

Samordnare

Magnus Ernström

Tfn: 070-200 38 61

Besöksadress

Signalen

Södra Järnvägsgatan 23

827 32 Ljusdal