Hälsingerådet
Kontakta Hälsingerådet

Satsningar med mersmak

Vår region har nu stora förväntningar på budgetpropositionen den 15 september och infrastrukturpropositionen den 28:e. Att regeringen insett betydelsen av infrastrukturens utbyggnad visas genom de stora satsningarna på bl.a. Ostlänken, vilket i sig är glädjande, men nu måste även vi i vår region få ta del av investeringarna.

Dubbelspår på den överbelastade Ostkustbanan och kapacitetsförbättringar på norra Stambanan är nödvändiga för oss och hela landet. En utbyggnad här är strategisk eftersom all järnvägstrafik mellan Norrland och södra Sverige passerar genom Gävleborg och Hälsingland.

EU är beredd att bidra med avsevärda belopp till Botniska korridoren, där Ostkustbanan är en del. Det under förutsättning att också regeringen satsar!

Utmaningen för Sverige är att vi ligger i periferin – vi måste använda vår del av medlen till att minimera avståndsnackdelarna och ”bli närmare”. Då måste vi minska tidsavstånden inom landet.

Norrland har 1,2 miljoner invånare och nära 60% av landets yta. En stor del av landets varor produceras här och exportvärdena är betydande. Här finns naturresurserna, den råvarubaserade industrin har i mer än 100 år byggt upp Sveriges välstånd och bidrar till utveckling i många länder runt om i världen. Här finns attraktiva livs- och rekreationsmiljöer, bostäder med utbyggd teknisk infrastruktur, råvarubaserad storindustriell verksamhet, hängivna företagare och entreprenörer samt lokal service för bra liv och växande besöksnäring. Det finns också stor kompetens och många som är beredda att pendla till arbetet för att bo kvar – långa avstånd är vi vana vid.

Vad vi förväntar oss och behöver är att regeringen nu fortsätter att satsa på järnvägen, etapputbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan, välutvecklade tvärförbindelser mellan ostkust- och stambanor samt kapacitetshöjande insatser på Stambanan. Från den affärsplan som tagits fram för Ostkustbanan kan vi se att när dubbelspår byggts kommer det att innebära:

  • Regionförstoring
  • Säkrare och snabbare persontransporter
  • 50 % kortare restid
  • Ökad överflyttning från lastbil till järnväg
  • Miljardinvesteringar      av råvaruindustrin på minst 30 mdr under de närmaste 20 åren
  • Säkrare och snabbare godstransporter
  • Maximalt utnyttjande av Botniabanan

Med snabbare förbindelser och ökad tillgänglighet är en trolig uppskattning av befolkningstillväxten en ökning på cirka 30 000 invånare i Sundsvallsregionen och omkring 50 000 i Gävleregionen 2030-2035.

Hälsingerådet den 31 augusti 2012


Marie Centerwall
Kommunstyrelsens ordförande
Bollnäs kommun

Roland Bäckman
Kommunstyrelsens ordförande
Ljusdals kommun

Yoomi Renström
Kommunstyrelsens ordförande
Ovanåkers kommun

Caroline Schmidt
Kommunstyrelsens ordförande
Hudiksvalls kommun

Monica Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Nordanstigs kommun

Sven-Erik Lindestam
Kommunstyrelsens ordförande
Söderhamns kommun

Samordnare

Magnus Ernström

Tfn: 070-200 38 61

Besöksadress

Signalen

Södra Järnvägsgatan 23

827 32 Ljusdal