Hälsingerådet: Hälsinglands Utbildningsförbund
Kontakta Hälsingerådet

Projektet är slut och Hälsinglands Utbildningsförbund tar över verksamheterna 11 augusti 2015. Välkommen till www.hufb.se!

Läs projektslutrapporten 'Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning Hälsingland' Word, 76.5 kB.

Jämtlands gymnasieförbund

Lärargärningen i fokus i dag.

Mikael Cederberg, Jämtlands gymnasieförbund

Att lägga stor kraft på lärargärningens betydelse är vad Jämtlands gymnasieförbund ser som högsta prioritet för närvarande. Förbundet har varit aktivt sedan 2005 och fyra av de åtta jämtlandskommunerna är med. Förbundschef Mikael Cederberg har varit chef sedan förbundet bildades.

– Våra fackliga företrädare var med på banan från början, vilket gynnade starten.

Sammanlagt 2900 gymnasister och 525 vuxenstuderande studerar vid någon av förbundets enheter som är spridda runt om i Jämtland. Här är avstånd inte en central fråga.

– Det finns en tradition i Jämtland att dagpendla upp till 7-8 mil in till Östersund och många av våra elever väljer att vara inackorderade, säger Mikael Cederberg.

Utredningen av ett gymnasieförbund i Jämtland pågick under lång tid och när starten kom var förutsättningarna inte riktigt som i dag. Elevkullarna var större och friskolorna i sin linda. I utredningsfasen var det meningen att sex av de åtta kommunerna i Jämtlands län skulle vara  med. I slutändan blev det fyra som bildade förbundet: Östersund, Krokom, Ragunda och Bräcke.

– Man måste räkna med en inkörningsperiod. Det är en ny myndighet som ska bildas och det tar tid innan det ”sätter sig”. Alla skolor har olika kulter och det är ett omfattande ledningsarbete att bygga sammanhållning, helhetssyn och effektiva lösningar, betonar Mikael Cederberg.

Mer inflytande

Jämtland är ett utpräglat glesbygdslän med centralorten Östersund med 60 000 invånare. Enligt Mikael Cederberg har förbundet inneburit en demokratisk utveckling då det gäller styrningen av gymnasieskolan. Tidigare var Östersund i kraft av sin storlek och sitt utbildningsutbud den kommun som bestämde det mesta. I och med att det finns en förbundsdirektion med representanter från alla medlemmar har de mindre kommunerna fått mer inflytande. I direktionen har Östersund fem ledamöter och de övriga kommunerna två vardera.

Anpassad verksamhet

I takt med att elevkullarna minskat har det under åren skett en anpassning av så väl personal som lokaler. Det är en naturlig utveckling, menar Mikael Cederberg, och det är också därför som kommunerna måste samarbeta. Han ser också ett utvecklat samarbete med den regionala arbetsmarknaden som en fördel.

– Nu finns gymnasie- och vuxenutbildningen i ett regionalt sammanhang där arbetslivet och lärosäten kan vara med och bidra till utvecklingen.

Vilka är fördelarna?

Ett förbund ger förutsättningar att samordna utbildning och administrationen så att man når en god kvalitet till rimliga kostnader. Näringslivskopplingen är viktig. Branscherna har en part att prata med, vilket underlättar matchningen mot arbetsmarknadens behov. Förbundsdirektionen arbetar i gränslandet mellan en traditionell nämnd och en bolagsstyrelse, där ibland strukturella och obekväma beslut måste fattas.

– Direktionen blir en kunnig styrelse inom ett komplext område när man har fokus på gymnasium och vuxenutbildning.

Vilka nackdelar finns?

Det har funnits synpunkter på att förbundsbildningar innebär mindre politisk tranparens, eftersom direktionen/styrelsen formellt sett är sitt eget kommunfullmäktige.

Vad kan bli bättre?

Vi har ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Nu koncentrerar vi oss på hur vi ska nå högre måluppfyllelse i kunskapsresultaten med undervisningen i fokus.

Mer information finns på www.jgy.se


Samordnare

Magnus Ernström

Tfn: 070-200 38 61

Besöksadress

Signalen

Södra Järnvägsgatan 23

82732 Ljusdal